02/962 50 71       office@metroreklama.com


Политика за поверителност

ПРОЗРАЧНОСТ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

„МОУШЪН АРТС” ООД, в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните, GDPR), Ви информира какво да очаквате, когато обработва Вашата лична информация и как да упражните Вашите права при незаконосъобразно обработване на лични данни.

СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

„МОУШЪН АРТС” ООД прилага необходимите технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни от всякакви неправомерни действия, вкл. загуба и непозволен достъп. Те включват ограничаване на достъпа до лични данни, стриктно следване на приетите Вътрешни правила за мерките и средствата за защита на личните данни, обработвани от „МОУШЪН АРТС” ООД, подходящо обучение на лицата, отговорни за обработването на лични данни и спазване на добрите практики и указания за защита на лични данни от съответните регулаторни органи.

Тази политика, Вътрешните правила, както и всички мерки подлежат на редовен преглед и периодично се актуализират. При нарушение на сигурността на личните Ви данни, ще Ви уведомим в подходящ срок, ако има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да доведе до висок риск за Вашите права.

 1. ВСЕКИ СУБЕКТ НА ЛИЧНИ ДАННИ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИ НАЙ-МАЛКО СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ, В СЛУЧАИТЕ, В КОИТО „МОУШЪН АРТС” ООД ОБРАБОТВА НЕГОВИТЕ/НЕЙНИТЕ ДАННИ ОТНОСНО:
  • администратора и координатите за връзка с него;
  • целта и правното основания за обработването;
  • законните интереси;
  • евентуалните последствия, ако личните данни не бъдат предоставени, в случай че предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, вкл. за сключването на договор;
  • обработваните категории лични данни;
  • периода на съхранение на личните данни;
  • получателите или категориите получатели (ако има такива), на които данните са или ще бъдат разкрити;
  • намерение за трансфер на лични данни на трета държава или международна организация – информация за начина, по който „МОУШЪН АРТС” ООД гарантира, че това се извършва по сигурен начин;
  • способите за упражняване правата на достъп, коригиране, изтриване, ограничаване, преносимост или възражение срещу това обработване;
  • способите за упражняване правото за оттегляне на съгласие за обработване на лични данни без ограничение във време;
  • начините за подаване на жалба до Комисията за защита на личните данни, като национален надзорен орган в Република България;
  • източникът на личните данни, ако те не са събрани директно от субектите на данните;
  • всякакви подробности и информация за автоматизирано вземане на решение, като например профилиране.
 2. ДАННИ НА АДМИНИСТРАТОРА И КАНАЛИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ

  „МОУШЪН АРТС” ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121446455 е със седалище и адрес на управление: гр. София 1172, район „Изток“, ж.к. Дианабад, ул. „Васил Калчев“ 58, вх. 5, ап. 4.

  За контакт с „МОУШЪН АРТС” ООД: гр. София 1784, бул. "Цариградско шосе" №111, София Тех Парк, сграда Инкубатор, ет. 3.

  Електронна поща: office@metroreklama.com

  Интернет страница: www.metroreklama.com

 3. ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА СЪДЪРЖА ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ СЕ ОБРАБОТВА ЗА СЛЕДНИТЕ ЦЕЛИ:
  • за администриране на трудовоправни отношения (персонал и кандидати за работа), като категориите данни са имена, ЕГН, адрес, със срокове на съхранение съгласно приложимото законодателство, изпълнявайки законови и договорни задължения;
  • за продажбените дейности на дружеството (Клиенти), като категориите данни са имена, адрес, телефон за връзка, електронен адрес, данни от кредитни карти, като сроковете за съхранение са съгласно приложимото законодателство, изпълнявайки законови и договорни задължения;
  • осигуряване на доставките на дружеството (Контрагенти), като категориите данни са имена, адрес, телефон за връзка, електронен адрес, със срокове на съхранение съгласно приложимото законодателство;
  • извършването на видеонаблюдение с охранителна цел, на основание легитимните интереси на администратора (Видеонаблюдение) в общите помещения на управляваните от дружеството обекти. Категориите данни са записи, със срокове на съхранение 60 дни;
  • на специално законодателство (Специални категории лични данни, в т.ч. здравословно състояние), със срокове на съхранение съгласно приложимото законодателство.
  • В случаите, в които липсва алтернативно правно основание (напр. законово задължение, договорно отношение, легитимен интерес), се изисква съгласието на субектите на данните.
 4. СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  „МОУШЪН АРТС” ООД съхранява Вашите лични данни за сроковете, необходими за постигане на целите, за които са събрани. Тези срокове се определят от периодите, изискуеми за спазване на приложимото българско и европейско законодателство.

  • Личните данни на контрагентите въз основа на договорни правоотношения се съхраняват за период от 10 години след края на правоотношението или в друг определен от законодателството срок;
  • Счетоводната документация се съхранява за срок от 10 години, в изпълнение на законовите изисквания;
  • Лични данни за целите на администриране на персонала – до 50 години, съгласно действащото българско законодателство;
  • Видеозаписи от извършваното видеонаблюдение с охранителна цел – 60 дни.

  „МОУШЪН АРТС” ООД предприема всички необходими технически и организационни мерки за унищожаването на данните, които вече не са необходими, с изключение на случаите, когато е налице законово основание за обработване за по-дълъг период от време.

 5. РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ „МОУШЪН АРТС” ООД НА ТРЕТИ ЛИЦА

  „МОУШЪН АРТС” ООД не предоставя личните Ви данни на трети лица, освен когато това се изисква по силата на закон.

  „МОУШЪН АРТС” ООД не предоставя личните Ви данни в трета държава или международна организация.

  „МОУШЪН АРТС” ООД не осъществява автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, по отношение личните Ви данни.

  Предоставянето на лични данни е задължително в случаите, когато те са необходими за изпълнение на законови изисквания или са свързани с изпълнение на договор.

  В случаите, когато личните данни се обработват на основание информирано съгласие, субектите на данните имат право по всяко време да оттеглят даденото съгласие. Оттеглянето на съгласието има действие занапред.

 6. ИЗПОЛЗВАНЕ НА „БИСКВИТКИ“

  Електронната страница на „МОУШЪН АРТС” ООД не използва HTTP-бисквитки (HTTP cookies), или просто „бисквитки“.

  Какво представляват „бисквитките“

  „Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър или мобилно устройство, когато се посещава нашата електронна страница. Те позволяват на електронната страница да запаметява Вашите действия и предпочитания, за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга, което ни помага да предоставяме съдържание, което смятаме, че ще бъде полезно и интересно за ползвателите.

  Повече информация

  Повече информация за това как „бисквитките“ се използват в интернет пространството може да намерите тук: www.aboutcookies.org.

  Връзки към други интернет страници

  Тази политика за поверителност не покрива препратките в интернет страницата на „МОУШЪН АРТС” ООД към други интернет страници. Препоръчваме Ви да прочетете декларациите за поверителност на другите интернет страници, които посещавате.

 7. ПРАВА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (СУБЕКТИ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ)

  Всяко физическо лице, чийто лични данни се обработват от „МОУШЪН АРТС” ООД, има всички права посочени изчерпателно по-долу:

  • Право на информация

   Съгласно приложимото законодателство всяко физическо лице, чийто лични данни се обработват от „МОУШЪН АРТС” ООД има правата, описани по-долу в тази Политика. „МОУШЪН АРТС” ООД се задължава да отговори на всяко искане за получаване на информация в едномесечен срок от получаването му без да се дължи такса. При наличие на фактически или технически затруднения за своевременно изпълнение на отправени искания, срокът за изпълнение може да бъде удължен с още 2 месеца, за което Ви уведомяваме до 1 месец от получаване на искането.

  • Право на достъп

   Всяко физическо лице, чийто лични данни се обработват от „МОУШЪН АРТС” ООД може да поиска потвърждение дали и какви лични данни за него се обработват, информация, свързана с обработването им, достъп до тези данни и копие от тях.

  • Право на коригиране

   Всяко физическо лице, чийто лични данни се обработват от „МОУШЪН АРТС” ООД може да поиска коригиране или допълване на тези данни в случай на обработване на непълни или неверни лични данни от дружеството.

  • Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)

   Всяко физическо лице, чийто лични данни се обработват от „МОУШЪН АРТС” ООД може да поиска изтриването на личните данни в следните случаи:

   • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
   • оттегляте съгласието си, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването им;
   • считате, че личните данни са били обработвани незаконосъобразно

   Може да изисквате изтриването на Вашите лични данни, до степента, позволена от закона, освен ако дружеството не докаже, че съществуват законови основания за обработването, които вземат превес пред интересите на субектите на данните, или за установяването, упражняването и защитата на законните права и интереси на дружеството.

  • Право на ограничаване на обработването

   Всяко физическо лице, чийто лични данни се обработват от „МОУШЪН АРТС” ООД може да поиска ограничаване на обработването на тези данни, до степента, позволена от закона, ако:

   • оспорва точността на личните данни, за срок, който позволява „МОУШЪН АРТС” ООД да провери точността на личните данни;
   • обработването е неправомерно, но субектът на лични данни не желае те да бъдат изтрити, а изисква, вместо това, ограничаване на използването им;
   • „МОУШЪН АРТС” ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на личните данни ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
   • субектът на лични данни е възразил срещу обработката на данните в очакване на проверка дали законните основания на „МОУШЪН АРТС” ООД за обработка на данните имат преимущество пред неговите интереси.

   При поискано ограничаване на обработването „МОУШЪН АРТС” ООД ще Ви информира преди отмяната на ограничаването на обработването.

  • Право на преносимост на данните

   Всяко физическо лице, чийто лични данни се обработват от „МОУШЪН АРТС” ООД може да поиска предоставените от него данни в структуриран, обичайно използван и машинно четим формат, когато са изпълнени едновременно следните условия:

   • обработването на конкретните данни се основава на получено съгласие или на договорно основание;
   • обработването се извършва по автоматизиран начин
  • Право на възражение

   Всяко физическо лице, чийто лични данни се обработват от „МОУШЪН АРТС” ООД има право, по всяко време и на основание, свързано с конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на негови лични данни.

  • Права при автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране

   Всяко физическо лице има право да не е субект на решение, основано единствено на автоматични средства, ако решението има правни последици за него или го засяга значително.

   Може да упражняване Вашите права като субект на данни* съгласно Общия регламент за защита на личните данни.

   * Тези данни ще бъдат използвани единствено с цел обработване на искането Ви за упражняване на Вашите права като субект на лични данни.

  • ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБА ПРЕД НАЦИОНАЛНИЯ ОРГАН ЗА ЗАШИТА НА ДАННИТЕ В качеството на субекти на лични данни имате право да подадете жалба до надзорния орган:
   Комисия за защита на личните данни
   София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
   Електронна поща: kzld@cpdp.bg
   Интернет страница: www.cpdp.bg
  • ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

   Поверителността и сигурността на Вашите лични данни винаги е била от първостепенно значение за нас. В тази връзка „МОУШЪН АРТС” ООД Ви информираме, че считано от 25.05.2018 г. влизат в сила нови европейски изисквания за защита на личните данни, с които тази Политика и цялостния процес по обработване на лични данни в дружеството са съобразени.

   „МОУШЪН АРТС” ООД запазва правото си да променя Политиката си по поверителност, като актуална такава е достъпна на www.metroreklama.com.

   Ако имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни, моля, свържете се с нас на електронен адрес: office@metroreklama.com.

   По смисъла на Общия регламент относно защитата на данните:

   • Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.
   • Обработване на лични данни е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване на данните.