02/962 50 71       office@metroreklama.com


Управление на качеството (ISO)

МОУШЪН АРТС ООД притежава сертификат по ISO 9001:2008.

ISO 9001:2008 e най-широко разпространеният и най-разпознаваем начин една компания да се позиционира като един надежден бизнес партньор, спазващ изискванията на международен стандарт за управление на качеството.

Фокусът на стандарта е върху управлението на процесите и удовлетвореността на клиентите. Той е еднакво приложим както за производствени компании, така и за фирми в сферата на услугите и организации с нестопанска цел.

Ползите от работещата система за управление на качеството за нас и нашите клиенти са:

  • Работещ механизъм за следене на изпълнението на изискванията на клиента още от заявката;
  • Единни правила за работа, които са документирани, обявени и разбрани в цялата организация;
  • Ясни отговорности и разписани инструкции за служебните отговорности
  • Ефективен механизъм за самопроверка и усъвършенстване – вътрешни одити и преглед от ръководството.