На 01.09.2016 г. започна изпълнение на
Договор № BG05M9OP001-1.003-1329-C01 по проект “Осигуряване на нови работни места в „Моушън Артс“ ООД” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансиран от ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД.

Дружеството е в процес на изпълнение на проект: „Осигуряване на нови работни места в „Моушън Артс“ ООД“, за финансирането на който е сключен Договор № BG05M9OP001-1.003-1329-C01.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Проектът цели създаването на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица, чрез комбинация от мерки за осигуряване на подходяща работна среда и доставка на оборудване, обзавеждане, работно облекло и стопански инвентар, за разкритите нови работни места. Изпълнението на проекта посредством извършването на заложените дейности ще доведе до подобряване състоянието и интеграция/реинтеграция на безработните и/или неактивни лица; до повишаване на конкурентоспособността им; до подобряване на качеството и производителността на труда им и в общ план до засилване на социалното сближаване. Настоящият проект поставя акцент върху интеграцията на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда. Проектните дейности включват: разкриване на нови работни места, тяхното материално-техническо и финансово обезпечаване; осигуряване на качествено интегриране на безработните лица и/или неактивни лица чрез трудова заетост за период от 12 месеца в рамките на проекта; осигуряване на трайна заетост на наетите по проекта лица, чрез осигуряване на устойчиви работни места след края на проекта.

Общата стойност на проекта е 94 996.80 лв.

Размерът на националното и европейско съфинансиране по проекта (одобрена БФП) е в размер на 75 997, 44 лв., от които 64 597, 82 лв. финансиране от ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД и 11 399, 62 лв. национално финансиране.

Проектът е одобрен за финансиране по процедура: "Ново работно място 2015" - BG05M9OP001-1.00 по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020

Заемете вашите силни позиции с Метрореклама

Ние сме Метрореклама – компания за реклама извън дома, която няма аналог в българското медийно пространство. Предлагаме най-голямото многообразие от канали за външна реклама, координирани от един рекламен оператор. Чрез комбинираното им използване се постига най-ефективен контакт с целевата аудитория – рекламно послание достига до потребителите на всеки етап от престоя им навън.

Дейността ни покрива цялата страна и е разпределена в четири основни направления:

  • транспортна реклама (софийски метро и електротранспорт, автотранспорт)
  • реклама в мястото на продажба (Билла, Mall of Sofia, Retаil Park Plovdiv, Mall Varna)
  • реклама по пътната мрежа (градски и републикански пътища)
  • реклама в градска среда (НДК и фасадни мешове в центъра на София)

Разполагаме с богат набор от средства за комуникация – съвременни рекламни съоръжения, разположени на атрактивни локации, поддържани в изряден вид. Непрекъснатият мониторинг във всички фази на проекта е стандарт за нас и гарантира, че рекламата ще изглежда безупречно през целия период на кампанията.

Тясното взаимодействие със стратегическите ни партньори, „Билборд” и „Дедракс”, ни дава още едно голямо предимство – възможност за производство на рекламните визии и комплексна услуга при най-изгодни условия за нашите клиенти. Което не би означавало нищо без коректното и експедитивно обслужване, с което сме свикнали да се грижим за тях.
Очакваме ви.

бг | en